14.8.2018

Miten Suomen suurituloisimmat ja pienituloisimmat eroavat rahankäytössä?

ihmiset-käyttää-rahaa-suomalaisten-rahankäyttö

Tilastokeskuksen teettämässä tutkimuksessa selvitettiin miten pieni- ja suurituloisten menot jakautuvat eri kulutusmenojen välille. Pienituloisten ryhmään kuuluivat suomalaisista vähiten tienaava 20 % ja vastaavasti suurituloisiin eniten tienaava viidennes. Erot ryhmien kulutusmenojen jakautumisessa olivat tutkimuksessa merkittäviä.

Pienituloisten kulutusmenoista yli puolet kuluu asumiseen ja ravintoon. Pelkästään asumismenot muodostavat 40 prosenttia pienituloisten menoista. Elintarvikkeisiin kuluu hieman yli 10 % kokonaismenoista. Ruoka on pienituloisten toiseksi suurin menoerä.

Suurituloisilla asuminen muodostaa hieman alle 30 prosenttia kokonaismenoista ja elintarvikkeet vajaa 10 prosenttia. Asuminen ja energia on myös suurituloisten suurin menoerä, mutta elintarvikkeet vasta viidenneksi suurin. Suurituloiset käyttävät suhteellisesti pienituloisia vähemmän rahaa terveysmenoihin, päihteisiin sekä tietoliikenteeseen.

Kuten olettaa saattaa, pienituloisilla suurempi osuus kaikista menoista koostuu niin sanotuista pakollisista kuluista. Suurituloisilla on luonnollisesti enemmän rahaa käytettävissä esimerkiksi ravintoloissa syömiseen ja vapaa-ajan harrastuksiin. Tutkimustulosten perusteella suurituloiset myös käyttävät mielellään rahaa näihin.

 

Suomalaisten kulutustottumukset ovat muuttuneet


Tutkimuksessa selvitettiin myös kulutusmenojen muutoksia vuodesta 1985 vuoteen 2016. Sekä pienituloisten että suurituloisten kokonaiskulutusmenot ovat selvästi kasvaneet 30 vuodessa: Tällä aikavälillä suurituloisten menot kasvoivat reaalisesti noin 69 prosenttia ja pienituloisten noin 42 prosenttia.

Vuodesta 1986 vuoteen 2016 sekä pieni- että suurituloisten asumismenojen osuus kaikesta kulutuksesta kasvoi selvästi. Suurituloisilla asumisen ja energian osuus kokonaismenoista kasvoi noin 10 prosenttiyksikköä ja pienituloisilla noin 14 prosenttiyksikköä. Selvästi eniten laskivat elintarvikkeisiin ja vaatteisiin käytettävien menojen osuus sekä pieni- että suurituloisilla.

Ainoa kulutusryhmä, jossa suuri- ja pienituloisten kulutuksen kehitys oli vastakkainen, oli alkoholin ja tupakan kulutus. Pienituloiset käyttävät entistä suuremman osan käytettävissä olevista tuloistaan päihteisiin, kun taas suurituloisilla osuus on pienentynyt.

Lukuja kuitenkin hieman sotkee se, että kotitaloudet ovat kokeneet vuosien varrella rakennemuutoksen. Nykyään pienet yhden tai kahden hengen kotitaloudet ovat huomattavasti yleisempiä kuin vuonna 1985.

Pienessä taloudessa on määrällisesti saman verran tiettyjä hyödykkeitä, kuten esimerkiksi astianpesukoneita tai internet-yhteyksiä, kuin suuressakin. Siten myös tällaisten hyödykkeiden määrä on Suomessa kasvanut kotitalouksien lukumäärän mukana.